Cáp đồng không còn sử dụng của Viễn thông Tây Ninh. Đấu giá 14h00 ngày 01/6/2023

Cuộc đấu giá đã kết thúc!