Cáp đồng không còn sử dụng của Viễn thông Tây Ninh. Đấu giá 10h00 ngày 15/10/2022

Cuộc đấu giá đã kết thúc!