Cáp đồng không còn sử dụng của Viễn thông Tây Ninh. Đấu giá 09h15 ngày 25/6/2022

Cuộc đấu giá đã kết thúc!