Cáp đồng hư hỏng không còn sử dụng của Viễn thông Bến Tre. Đấu giá 14h30 ngày 24/6/2022

Cuộc đấu giá đã kết thúc!