Cáp đồng hư hỏng, không có nhu cầu sử dụng đã thu hồi đợt 2 năm 2022 của VNPT Bình Dương. Đấu giá 09h00 ngày 03/12/2022

Cuộc đấu giá đã kết thúc!
Đấu giá viên đang xác nhận kết quả!