Cáp đồng hư hỏng, không có nhu cầu sử dụng đã thu hồi đợt 1 năm 2024 của Viễn thông Bình Dương.

Cuộc đấu giá đã kết thúc!