Cáp đồng hư hỏng, không có nhu cầu sử dụng đã thu hồi đợt 1 năm 2022 của Viễn thông Bình Dương. Đấu giá 14h00 ngày 21/6/2022

Cuộc đấu giá đã kết thúc!