Cáp đồng hỏng không sử dụng được của Viễn thông Nam Định. Đấu giá lúc 08h30 ngày 22/6/2022

Cuộc đấu giá đã kết thúc!