Cáp đồng cũ, thu hồi, không có nhu cầu sử dụng của Viễn thông Tây Ninh. Đấu giá 10h00 ngày 19/12/2022

Cuộc đấu giá đã kết thúc!