Cáp đồng cũ, thu hồi, không có nhu cầu sử dụng của Viễn thông Long An.

Cuộc đấu giá đã kết thúc!