Cáp đồng cũ, thu hồi, không có nhu cầu sử dụng của Viễn thông Bắc Giang. Đấu giá 9h30 ngày 13/6/2023

Cuộc đấu giá đã kết thúc!