Cáp đồng cũ, thu hồi, không có nhu cầu sử dụng của Viễn thông Bắc Giang. Đấu giá 10h ngày 19/5/2022

Cuộc đấu giá đã kết thúc!
Đấu giá không thành
Lý do không thành: đấu giá không thành do cuộc đấu giá không đủ điều kiện diễn ra