Cáp đồng cũ, thu hồi, không có nhu cầu sử dụng của Viễn thông Bắc Giang. Đấu giá 09h00 ngày 17/11/2022

Cuộc đấu giá đã kết thúc!