Các vật tư thiết bị thu hồi chờ thanh lý, không cần dùng (thông thường) của Công ty Điện lực Trà Vinh.

Cuộc đấu giá đã kết thúc!