Các tài sản hư hỏng, kém mất phẩm chất không cần dùng đợt 6/2023 của Tổng công ty Điện lực TP.HCM TNHH.

Cuộc đấu giá đã kết thúc!