Các tài sản, công cụ dụng cụ khác hỏng không sử dụng được của Viễn thông Nam Định. Đấu giá lúc 15h ngày 22/6/2022

Cuộc đấu giá đã kết thúc!