Các tài sản, công cụ dụng cụ khác hỏng không sử dụng được của Viễn thông Nam Định. Đấu giá lúc 15h ngày 12/7/2022

Cuộc đấu giá đã kết thúc!
Đấu giá không thành
Lý do không thành: cuộc đấu giá không đủ điều kiện diễn ra