Lô 3: Các tài sản, công cụ dụng cụ khác hỏng không sử dụng được của Viễn thông Nam Định. Đấu giá lúc 10h30 ngày 19/10/2022

Cuộc đấu giá đã kết thúc!