Các loại cáp đồng của Viễn thông Thanh Hóa

Cuộc đấu giá đã kết thúc!