Bình accu và bình hạ thế (Mã CTNH: 190601, 190605) không còn sử dụng của Viễn thông Tây Ninh. Đấu giá 09h00 ngày 24/6/2022

Cuộc đấu giá đã kết thúc!