Bình accu hư hỏng không còn sử dụng của Viễn thông Trà Vinh đợt 2 năm 2023 (Có CTNH) của VNPT Trà Vinh.

Cuộc đấu giá đã kết thúc!
Đấu giá không thành
Lý do không thành: không có người trả giá