Bình accu hư hỏng không còn sử dụng của Viễn thông Trà Vinh đợt 1 năm 2022. Đấu giá 14h00 ngày 31/10/2022

Cuộc đấu giá đã kết thúc!