Accu hỏng (Mã CTNH 19 06 01) của Viễn thông Nam Định. Đấu giá lúc 10h30 ngày 22/6/2022

Cuộc đấu giá đã kết thúc!