Ắc quy, tủ nguồn, ổn áp cũ, thu hồi, không có như cầu sử dụng của Viễn thông Bắc Giang. Đấu giá 9h ngày 06/7/2023

Cuộc đấu giá đã kết thúc!