60,23322ha cây Cao su thanh lý tại Nông trường Gò Dầu của Công ty CP Cao su Tây Ninh. Đấu giá ngày 01/4/2022

Cuộc đấu giá đã kết thúc!