43 tài sản thanh lý của Công ty cổ phần Sông Đà 5

Cuộc đấu giá đã kết thúc!
Đấu giá không thành
Lý do không thành: không có người đăng ký tham gia đấu giá