38 Vỏ Container của Công ty CP Vận tải Đường sắt Hà Nội. Đấu giá ngày 18/01/2022

Cuộc đấu giá đã kết thúc!