DỪNG THỰC HIỆN: Tài sản, công cụ dụng cụ thanh lý của Văn phòng Thông tấn xã Việt Nam ĐG ngày 14/01/2022

Cuộc đấu giá đã kết thúc!
Đấu giá viên đang xác nhận kết quả!