TÀU DẦU KHÍ 105 VÀ CÁC TRANG THIẾT BỊ, VẬT TƯ ĐI KÈM CỦA CÔNG TY PTSC G&S. ĐẤU GIÁ NGÀY 04/01/2022

Cuộc đấu giá đã kết thúc!