18 tài sản phục vụ thi công công trình của Công ty Cổ phần Sông Đà 5 – Đấu giá lần 3

Cuộc đấu giá đã kết thúc!
Đấu giá không thành
Lý do không thành: cuộc đấu giá không đủ điều kiện diễn ra