18 tài sản phục vụ thi công công trình của Công ty Cổ phần Sông Đà 5 . Đấu giá 8h30 ngày 15/6/2023

Cuộc đấu giá đã kết thúc!
Đấu giá không thành
Lý do không thành: không có người trả giá