1500kg gỗ Bách xanh của Đội KLCĐ và PCCCR số 2. Đấu giá ngày 21/01/2022

Cuộc đấu giá đã kết thúc!