14.560m Cáp đồng đã hư hỏng, không còn nhu cầu sử dụng của Viễn thông Đắk Nông. Đấu giá ngày 24/12/2021

Cuộc đấu giá đã kết thúc!