130,48ha rừng cây cao su thanh lý của Công ty TNHH MTV Cao su Chư Păh. Đấu giá ngày 16/3/2022

Cuộc đấu giá đã kết thúc!