130,48 ha rừng cây cao su thanh lý của Công ty TNHH MTV Cao su Chư Păh. Đấu giá ngày 24/02/2022

Cuộc đấu giá đã kết thúc!
Đấu giá không thành
Lý do không thành: không có khách hàng nộp tiền đặt trước để tham gia đấu giá