126,47ha cây Cao su thanh lý của Công ty TNHH MTV Cao su Chư Păh. Đấu giá ngày 20/12/2021

Cuộc đấu giá đã kết thúc!