11 tài sản phục vụ thi công công trình của Công ty Cổ phần Sông Đà 5. Đấu giá 10h00 ngày 12/12/2023

Cuộc đấu giá đã kết thúc!
Đấu giá không thành
Lý do không thành: cuộc đấu giá không đủ điều kiện diễn ra