11 tài sản phục vụ thi công công trình của Công ty Cổ phần Sông Đà 5. Đấu giá 10h00 ngày 05/01/2024

Cuộc đấu giá đã kết thúc!
Đấu giá viên đang xác nhận kết quả!