103 Cây Cao su thanh lý của Công ty CP Cao su Tân Biên. Đấu giá ngày 02/12/2021

Cuộc đấu giá đã kết thúc!