1.500kg gỗ Bách Xanh dạng cành, ngọn, gốc, rễ, nhóm IIA ĐG ngày 28/12/2021

Cuộc đấu giá đã kết thúc!
Đấu giá không thành
Lý do không thành: Có người rút lại giá! Không có người trả giá tiếp.