09 TÀI SẢN THANH LÝ CỦA CT CP SÔNG ĐÀ 5 – Đấu giá lúc 10h ngày 7/7/2022

Cuộc đấu giá đã kết thúc!
Đấu giá không thành
Lý do không thành: Cuộc đấu giá không đủ điều kiện diễn ra