09 tài sản thanh lý của Công ty CP Sông Đà 5. Đấu giá lần 5 lúc 10h ngày 23/12/2022

Cuộc đấu giá đã kết thúc!
Đấu giá viên đang xác nhận kết quả!