09 tài sản thanh lý của Công ty CP Sông Đà 5. Đấu giá lần 3 lúc 10h ngày 22/8/2022

Cuộc đấu giá đã kết thúc!
Đấu giá không thành
Lý do không thành: Cuộc đấu giá không đủ điều kiện diễn ra