09 tài sản thanh lý của Công ty CP Sông Đà 5. Đấu giá lần 2 lúc 10h ngày 29/7/2022

Cuộc đấu giá đã kết thúc!
Đấu giá không thành
Lý do không thành: cuộc đấu giá không đủ điều kiện diễn ra