05 xe ô tô thanh lý của Tổng Công ty Dầu Việt Nam – CTCP. Đấu giá 09h00 ngày 01/12/2022

Cuộc đấu giá đã kết thúc!