05 xe ô tô thanh lý của Công ty TNHH MTV Nguyên liệu giấy Miền Nam

Cuộc đấu giá đã kết thúc!