03 phương tiện vận tải đã qua sử dụng của Tổng Công ty Hạ tầng mạng. Đấu giá 08h30 ngày 07/11/2023

Cuộc đấu giá đã kết thúc!