02 xe ô tô thanh lý của Công ty TNHH MTV Viễn thông số VTC. Đấu giá 10h30 ngày 25/01/2024

Cuộc đấu giá đã kết thúc!
Đấu giá viên đang xác nhận kết quả!