02 xe ô tô thanh lý của Chi cục Kiểm lâm Tây Ninh.

Cuộc đấu giá đã kết thúc!