02 ô tô đã qua sử dụng của Tổng Công ty Thiết bị điện Đông Anh thanh lý

Cuộc đấu giá đã kết thúc!